နန်းထိုက်တော်ဝင် သက်မွေးစီးပွားပညာသင်ကျောင်း စားသောက်ကုန် နည်းပညာသင်တန်း

 

No(A-1) ၃၁ လမ်း၊ ၆၃ x ၆၄ ကြား။ Mandalay။ ABC store ကပ်လှျက်။
No(A-1) 31 Str, btw 63 x 64 Str, Chanayetharzan Township, Mandalay,Myanmar.hotline +95 9402520073